Positive SSL Wildcard
Pretraga
Login
Username

Password
BIHENGLISHFRANCAIS
Kontakt info
Derviša Numića 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 610 744

+387 33 724 550
Fax: +387 33 724 560
E-mail: bzkbih@bzkbih.ba
Контакт инфо
Дервиша Нумића 7
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина
Тел.: +387 33 610 744

+387 33 724 550
Факс: +387 33 724 560
Е-маил: bzkbih@bzkbih.ba
Vi ste posjetitelj
365216
Uslovi i procedura
Uslovi i procedura

U s l o v i

pod kojima Biro dodjeljuje svoju saglasnost za

obradu i likvidaciju međunarodnih šteta po zelenoj karti -

Društva za osiguranje se mogu nalaziti u ulozi korespondenta – obrađivača štete proizašle iz odgovornosti Biroa zelene karte BiH, samo pod uslovom da je Biro sa istim zaključio ugovor o obradi i likvidaciji odštetnih zahtjeva po zelenoj karti.

Biro će zaključiti ugovor o obradi likvidaciji odštetnih zahtjeva po zelenoj karti pod slijedećim osnovnim i posebnim uslovima:

OSNOVNI USLOVI:

1. da se radi o članici Biroa,

2. da ima dovoljan protok gotovog novca kako bi kompenzirala oštećenog bez čekanja na novac iz inostranstva, što dokazuje putem koeficijenta likvidnosti koji se određuje u skladu sa pravilnicima koje su donijele entitetske agencije za nadzor osiguranja

POSEBNI USLOVI:

1. da društvo za osiguranje ima zasebno (aktom o sistematizaciji predviđeno) odjeljenje za međunarodnu obradu šteta od automobilske odgovornosti;

2. da odjeljenje za međunarodnu obradu šteta iz prethodnog člana ima najmanje 3 zaposlena u stalnom radnom odnosu,

3. najmanje 1 osoba u odjeljenju za međunarodnu obradu šteta treba biti diplomirani pravnik, sa najmanje jednogodišnjim iskustvom,

4. najmanje 1 osoba u odjeljenju za međunarodnu obradu šteta treba posjedovati aktivno znanje engleskog/francuskog jezika;

5. društvo za osiguranje treba imati odgovarajuće kapacitete za obradu šteta, koja se očituje u mreži eksperata (medicinski eksperti, procjenitelji isl ..),koji mogu biti angažovani po ugovoru o djelu;

6. društvo za osiguranje treba posjedovati dobar pristup informacijama, kao i odgovarajući internet komunikaciju: e-mail, provjera podataka putem web-a i sl.

P r o c e d u r a

za sklapanje Ugovora o obradi i likvidaciji odštetnih zahtjeva

po zelenoj karti sa Biroom zelene karte BiH

Društvo za osiguranje, članica Biroa zelene karte BiH, koje želi da obrađuje odštetne zahtjeve po zelenoj karti se, preko stručnih službi Biroa, obraća Upravnom odboru Biroa.

Upravni odbor Biroa formira komisiju od tri člana (2 predstavnika društava za osiguranje koji imaju zaključen ugovor o obradi i likvidaciji odštetnih zahtjeva sa Biroom i jedan predstavnik Biroa) , sa zadatkom da:

- Izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje opštih i posebnih uslova,

- Izvrši obilazak poslovnog sjedišta društva za osiguranje – odjeljenja za međunarodnu obradu šteta

- Sačini izvještaj o utvrđenom stanju i predloži Upravnom odboru donošenje konačne odluke po zahtjevu društva za osiguranje.

Nakon donošenja odluke Upravnog odbora o prihvatanju zahtjeva društva za osiguranje o obradi likvidaciji odštetnih zahtjeva, Biro zelene karte BiH, sa takvim društvom za osiguranje zaključuje ugovor o obradi i likvidaciji odštetnih zahtjeva i isto dospijeva na listu društava za osiguranje kojima se može dati saglasnost na korespondente ugovore – obradu i likvidaciju odštetnih zahtjeva po zelenoj karti.

Developed by Daenet d.o.o.© Biro Zelene Karte 2022