Positive SSL Wildcard

SUSPENZIJA RUSIJE I BJELORUSIJE IZ SISTEMA ZELENE KARTE

SUSPENZIJA RUSIJE I BJELORUSIJE IZ SISTEMA ZELENE KARTE

Savjet Biroa -  međunarodna organizacija za osiguranje automobila (Brisel) je donijela odluku o suspenziji iz članstva u Sistemu zelene karte za slijedeće biroe zelene karte:

-           Biro Rusije (RUS)

-           Biro Bjelorusije (BY)

sa stupanjem na snagu od 30. juna 2023. godine.

Posljedice odluke Savjeta biroa su slijedeće:

Od 30.06.2023.godine, u 00:00 sati,  zelene/bijele karte za vozila sa BIH registarskom oznakom prestaju važiti na teritoriji Rusije i Bjelorusije bez obzira na period važenja naveden na istima i bez obzira da li je međunarodna slovna oznaka RUS (Rusija) i BY (Bjelorusija) prekrižena na zelenoj/bijeloj karti. 

Za ulazak i kretanje na teritoriji Rusije i Bjelorusije sa motornim vozilima BIH registarske oznake potrebno je  zaključiti granično osiguranje koje je važeće za Rusiju, odnosno Bjelorusiju.

Rusija

U skladu sa ruskim zakonom o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti, vozači koji ulaze na teritoriju Rusije obavezni su da kupe lokalno osiguranje od auto odgovornosti za štete nanesene trećima, na period ne kraći od 5 dana; prodajna mjesta se nalaze na udaljenosti od 500 metara od svakog graničnog prelaza i otvoreni su za međunarodni transport, te dostupni 24/7.

Bjelorusija

U skladu sa bjeloruskim zakonom o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti, prilikom ulaska u Republiku Bjelorusiju, vozači inostranih vozila su dužni kupiti polisu graničnog osiguranja od bjeloruskih osiguravača za cijeli period njihovog saobraćanja na teritoriji Bjelorusije. Polisa graničnog osiguranja se izdaje na minimalni period od 15 dana i može se kupiti na svim kontrolnim punktovima preko državne granice Bjelorusije.

Bosna i Hercegovina

Od 30.06.2023.godine zelene karte izdate za motorna vozila sa registarskim oznakama Rusije i Bjelorusije  prestaju važiti na teritoriji Bosne i Hercegovine,  bez obzira na naznačeni period njihovog važenja, i za ista vozila se mora zaključiti granično osiguranje za period boravka u Bosni i Hercegovini.

Vozila sa registarskim oznakama RUS (Rusija) i BY (Bjelorusija) koja se od 30.06.2023. godine pa nadalje zateknu na teritoriji Bosne i Hercegovine (vozila koja su ranije ušla u Bosnu i Hercegovinu), obavezna su za preostali period boravka zaključiti granično osiguranje kod društva za osiguranje sa sjedištem u  Bosni i Hercegovini.